Předpis záloh na služby a nájemné

  • zajišťuje kompletní agendu předpisu záloh na služby a poplatků za užívání bytu včetně ročního vyúčtování služeb, zastupuje SVJ/bytové družstvo v případném reklamačním řízení při nesouhlasu s vyúčtováním služeb,
  • Pro bytová družstva provádí výpočet záloh na služby a předpis nájmů včetně všech změn a odpovídá za jeho správnost nájemních smluv,
  • sleduje úhrady plateb a ve stanovených termínech doručuje upomínky, propočítává penále a poplatky z prodlení,
  • zajišťuje zřízení kmenů SIPO u České pošty a.s. na základě plné moci vydané SVJ/bytovým družstvem a přesměrování přímého převodu inkasovaných peněz na účet SVJ/bytového družstva k nejbližšímu možnému termínu,
  • vede evidenci dlužníků včetně jednotlivých výzev k úhradě dlužné částky. V souladu se zněním mandátní smlouvy připravuje podklady pro mimosoudní případně právní vymáhání dluhů, spolupracuje s externím právníkem společnosti a pověřeným právním zástupcem,
  • o průběhu vymáhání dluhu vede přehlednou evidenci,
  • specificky u bytových družstev či pro majitele bytového domu odpovídá za správnost nájemních smluv, výstupy z požadovaných evidencí a registrů v předepsaných termínech a za evidenci protiprávně nebo bez právního důvodu obsazených bytů a nebytových prostor.

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2022