Havarijní služba

Havarijní dispečink převezme nahlášený havarijní případ a okamžitě vyšle zásahový vůz k zamezení vzniku dalších škod či ohrožení na zdraví lidí. Termín zásahu od nahlášení havárie je stanoven smlouvou do 120 minut. O havarijních zásazích a provedených opatřeních vede dispečink evidenční list s popisem nahlášené závady, času, jména, adresy a tel. spojení na osobu, která havárii nahlásila. Dále jméno pracovníka, který havarijní zásah prováděl, čas výjezdu a dobu trvání prací s předběžnou cenou. Kopie evidenčního listu havarijního zásahu je přikládána k faktuře. Odpovědný pracovník vyrozumí majitele objektu o rozsahu a času dokončení havarijního zásahu.

Havarijní opravy jsou prováděny v rozsahu a finančním limitu smluvně dohodnutém s vlastníkem nemovitosti. V každé spravované budově je umístěna tabulka s telefonním číslem na havarijní dispečink. Havarijní situací se rozumí závada na konstrukční součásti budovy, vlivem které by mohla vzniknout škoda na majetku objednatele, popř. újma na zdraví nebo životech osob.

Jedná se zejména o tyto situace:

  • havárie stoupaček teplé a studené vody,
  • havárie ÚT,
  • havárie ležatých kanalizačních potrubí a odpadních stoupaček,
  • havárie elektrických zařízení, dodávek el. energie,
  • havárie plynových zařízení, dodávek plynu,
  • poškození střechy a výplní otvorů,

Vytvořeno na systému PublicMC společností BusinessMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2022