logo
QR Havarijní pohotovost nonstop

Praha 4
+420 602 299 898

Praha 9, Praha 10, Brandýs n. L.
+420 603 417 679

Dokumenty - služby

Nabídka služeb pro SVJ a BD

12.11.2013

Základní informace

obchodní jméno: TOMMI - holding, spol. s r.o.
sídlo: U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9 – Vysočany
zastoupení: Tomáš Schiff, jednatel
IČ: 45280355
DIČ: CZ45280355
bankovní spojení: KB Praha 8
číslo účtu: 7103549081/0100
telefon: 284818631, 284818641, 284818751
fax: 284815039
email : info@tommi.cz

Adresy provozoven správy a dceřiných společností holdingu:

TOMMI-holding, spol. s r.o.

U Svobodárny 12/1110, Praha 9
- ředitelství, sekretariát, účtárna, investiční oddělení
tel.: 284818631, 284818641, 284818751
fax: 284815039
- provozovna Praha 9 - Vysočany
U Svobodárny 12/1110, Praha 9, tel. 284815049
tel./fax: 284812032
vedouci@p9.tommi.cz

- provozovna Praha 9 - Prosek
Jablonecká 322/72, Praha 9
tel.: 283880840, 283880792
vedouci@p9.tommi.cz

- provozovna Praha 10
Vršovická 68, tel. 272739667-9, 272739670
roman.vojnarovic@tommi.cz

- provozovna soukromé domy, Tererova 1356/6, Praha 4 - tel. 272912080,272916465
renata.mouckova@tommi.cz

- provozovna Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Zahradnická 1723
tel. 326902756, 326903008.
tommi.br@seznam.cz

  

SPRÁVA společenství vlastníků jednotek a bytových družstev
je prováděna na základě mandátních smluv. Dle individuálních potřeb si můžete rozsah poskytovaných služeb určit sami

Veškeré administrativní činnosti jsou prováděny v programu DES, který je pro svoji dokonalou propracovanost nejrozšířenějším uživatelským programem pro správu nemovitostí.

** Vedení předepsaných evidencí o domech a bytech včetně průběžně prováděných změn. Předpis sjednaných plateb a záloh na služby, sledování skutečně zaplacených plateb a záloh na služby. Při opožděných platbách upomínání, uplatňování penále z prodlení. Předkládání návrhů na soudní vymáhání pohledávek po uplynutí lhůty k zaplacení.

** zajištění odečtu všech měřidel pro rozúčtování a vyúčtování služeb, provádění rozúčtování vodného, stočného, tepla, TUV a ostatních služeb spojených s užíváním bytů. Vedení účetních výkazů - výnosy, náklady pro potřeby mandanta. Vedení předepsaných statistických výkazů a podkladů pro daňové přiznání mandanta.

** Smluvní zajištění dodávek médií, kontrola zajišťování sjednaných služeb - odvoz tuhého domovního odpadu, dodávek vody, odvodu odpadních vod, dodávek tepla a TUV, el. energie, případné zajišťování provádění úklidu

** Zajištění provedení všech povinných revizí a kontrol vč. odstranění závad vyplývajících z revizních správ

** Průběžná kontrola a vyhodnocení stavebně technického stavu nemovitosti jako podklad pro případné drobné opravy a návrh plánu velkých oprav a investic na další rok vč. odhadu finančních nákladů na jednotlivé akce. Konzultace při projednání předloženého návrhu plánu oprav a investic s odborným zdůvodněním.

** Zajištění předepsaných povinností v oblasti požární ochrany a bezpečnosti v domě.

** Zajištění havarijní služby v mimopracovní době včetně sobot, nedělí a svátků.

** Zajišťování oprav a údržby dle požadavků mandanta
- opravy domovních a bytových rozvodů vody, kanalizace, elektrorozvodů, ÚT a plynu
- opravy a čištění splaškové a dešťové kanalizace (kamerové prohlídky )
- zednické, obkladačské a malířské práce
- zámečnické, tesařské, truhlářské i podlahářské práce
- sklenářské práce
- zemní a výkopové práce – terénní úpravy
- opravy střech plochých i šikmých všech krytin vč. klempířských prací
- opravy komínových těles, VZT, hromosvodů
- čištění půdních prostor i ostatních společných prostor objektu vč. odvozu a likvidace odpadu

** Vypracování plánu oprav na následující období s odhadem finančních nákladů

*** Vedení evidence oprav v bytech a domě. Pravidelné preventivní prohlídky stavebních prvků domů. Všechny další povinnosti správy, které stanovují právní předpisy.

*** Zajišťování pravidelného úklidu společných prostor domu a chodníku.


Investorsko inženýrská činnost
Investorsko inženýrská činnost je vykonávána nejen ve vztahu k nemovitostem, která má společnost ve správě, ale i pro investory na základě individuálních smluv nebo
objednávek. Investiční útvar zajišťuje komplexní projektovou a stavební připravenost investičních a dalších stavebních prací tj. rekonstrukce, modernizace a opravy objektů.


Projektová příprava
Zajištění a výběr projektanta na akci v požadovaných profesích
Zpracování studie a následně projektové dokumentace pro přípravu stavby
Stavební řízení vč. projednání s příslušnými orgány a organizacemi


Technická, odborná pomoc a poradenské služby
Zpracování a zajištění podkladů pro výběrová řízení
Organizace výběrových řízení
Vyhodnocení nabídek s doporučením nejvhodnějšího dodavatele
Pomoc při uzavírání obchodních smluv
Pomoc a poradenství před zahájením stavby, během stavby a po jejím dokončení
Odborné posudky autorizovanou osobou ČKAIT v oboru pozemní stavby
Statické posudky
Poradenství v oblasti financování stavebních činností

Realizace stavby
Předání staveniště
Výkon technického dozoru při realizaci zakázky
(plynulost prací, kvalita prací, přehled fakturace, správnost fakturace )
dodržování podmínek stavebního povolení, stavebního zákona a státního dohledu
odborná pomoc při zajištění smluvních vztahů v souladu s postupem stavby
zajištění požadavků investora v průběhu stavby

Ukončení, předání stavby – příp. kolaudace
Kontrola nutných dokladů předaných dodavatelem k přejímacímu řízení
Kontrola dokladů ke kolaudačnímu souhlasu
Dohled na odstraňování případných vad a nedodělků a kontrola termínů
Spolupráce při uplatňování reklamací v průběhu záruční doby stavby
Technicko ekonomické vyhodnocení stavby po jejím ukončení

Pro zajištění investorsko inženýrské činnosti splňuje firma požadavek autorizovaného
Technika ve výstavbě s autorizací v oboru pozemní stavby

 

POJIŠTĚNÍ

TOMMI-holding,spol.s r.o. spolu s Allianz pojišťovnou a makléřskou pojišťovací společností Kether, spol. s r.o. Vám nabízí komplexní pojištění Vašeho bytového domu proti následkům nahodilých událostí.

Co je vše pojištěno:

> Budovy a movité věci na tato pojistná nebezpečí
o požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla
o voda z vodovodního zařízení
o vichřice a krupobití
o povodeň a záplava
o ostatní nebezpečí tj. zemětřesení, sesuv půdy, lavina a tíha sněhu, sprinklerové hasicí zařízení, náraz vozidla, kouř, rázová vlna způsobená nadzvukovými letadly, pád stromů a stožárů
o krádež vloupáním
o vandalismus
o přepětí

> Dále pojištění zahrnuje:
o náklady na vyklizení místa pojištění
o možnost připojištění doplňkových zařízení vně budovy (např., anténní systémy,markýzy…)na pojistné nebezpečí vichřice a krupobití
o zpětné vystoupení vody z kanalizačního potrubí
o škody způsobené vniknutím atmosférických srážek do budovy
o více náklady, např. náhradní ubytování
o pojištění skla i pro případ rozbití ve společně vlastněných částech budovy
o movité věci ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek, bytového družstva mající přímý vztah k provozu nemovitosti
Pojistné částky a roční limity pojistného plnění jsou vždy uvedeny v pojistné smlouvě.

Vzhledem k tomu, že hodnota pojištěného majetku prostřednictvím společnosti TOMMI-holding,spol.s r.o. jako pojistníka, je několik desítek miliard Kč, jsou pojistné sazby stanoveny velice nízko a výsledné pojistné je výrazně nižší, než pojistné v případě pojištění sjednaného individuálně.

Dále pojišťovna Allianz pro pojištění domácnosti v bytovém domě, který je pojištěn touto pojistnou smlouvou přiznává slevu na pojistném ve výši 15% z ročního pojistného.

Dále je možno za výhodných podmínek sjednat pojištění odpovědnosti za škody způsobené v souvislosti s výkonem člena výboru společenství vlastníků jednotek, nebo člena představenstva bytového družstva. Sjednání této pojistné smlouvy je velice důležité, neboť člen statutárního orgánu ručí za vzniklé škody i svým majetkem.

> TOMMI-holding, spol. s r.o. je pojištěna na škodu způsobenou provozní činností vůči třetí osobě na pojistnou částku 20 mil. Kč

 


Havarijní služba TOMMI-holding, spol. s r.o.

Pro havarijní zásahy je k dispozici havarijní služba mimo pracovní dobu od 16 hod. do 7 hod., o svátcích, sobotách a nedělích fungující 24 hod denně, zajišťující veškeré řemeslné profese, kterou lze kontaktovat na tel. číslech dispečinku. Havarijní služba je zajištěna ihned po nahlášení nebo po zjištění havárie pracovníky firmy. Pracovníci havarijní služby dle rozsahu havárie provedou odstranění, nebo prvotní zásah tak, aby nedošlo k poškození majetku vlastníka tzn. že provede opravu v plném rozsahu havárie a akci ukončí, nebo v případě větší náročnosti opravy se provede oprava na místě a následující den se dokončuje.

Činnost havarijního dispečinku

Dispečer havarijního dispečinku převezme nahlášený havarijní případ a okamžitě vyšle zásahový vůz k zamezení vzniku dalších škod či ohrožení na zdraví lidí. Termín zásahu od nahlášení havárie je stanoven smlouvou do 120 minut. O havarijních zásazích a provedených opatřeních vede dispečer evidenční list s popisem nahlášené závady, čas, jméno, adresa, tel. spojení na osobu, která havárii nahlásila, dále jméno pracovníka, který havarijní zásah prováděl, čas výjezdu, dobu trvání prací s předběžnou cenou. Kopie evidenčního listu havarijního zásahu je předkládána k faktuře. Odpovědný pracovník vyrozumí majitele objektu o rozsahu a event. dokončení havarijního zásahu.

Havarijní opravy jsou prováděny v rozsahu a finančním limitu smluvně dohodnutém s vlastníkem nemovitosti.

Každý spravovaný objekt je označen tabulkou s tel. číslem na havarijní dispečink.

Havarijní služba je zajišťována 24 hod. denně v následujících profesích: Havárie elektrických a plynových zařízení, voda, ústřední topení, kanalizace, poškození střechy, poškození výplní otvorů (dveře, okna).

Havarijní situace se rozumí závada na konstrukční součásti budovy, vlivem které by mohla vzniknout škoda na majetku objednatele, popř. újma na zdraví nebo životech osob.

Jedná se o:

- havárie stoupaček teplé a studené vody
- havárie ÚT
- havárie ležatých kanalizačních potrubí a odpadních stoupaček.
- havárie elektrických zařízení, dodávek el. energie
- havárie plynových zařízení, dodávek plynu
- poškození střechy a výplní otvorů

Havarijní dispečink
Praha 9, Praha 10, Brandýs n./L. – tel. +420 603 417 679
Praha 4 – tel. +420 602 299 898Vedení účetnictví

 

Běžná účetní agenda (bytové družstvo, společenství vlastníků jednotek, spol. s r. o., fyzický majitel)

1) převzetí účetních dokladů na základě předávacího protokolu
2) kontrola, předkontace a účtování došlých faktur
3) zaúčtování a vystavení vydaných faktur
4) kontrola, předkontace a účtování bankovních výpisů (běžné účty, termínované vklady)
5) kontrola, předkontace a účtování účtovacích dokladů (předpis nájmu, pojištění domu, vyúčtování služeb a další)
6) kontrola, předkontace a účtování mzdového účetnictví (dohody o provedení práce, odměny představenstva) a s tím související Vyúčtování daně ze závislé činnosti odevzdávané na FÚ vždy k 21.02. za uplynulý kalendářní rok
7) měsíční závěrka (zpracované účetní doklady musí být opatřeny tištěnou košilkou se zaúčtováním, hlavní kniha analytické evidence, předávací protokol)
8) inventarizace pohledávek a závazků
9) odpisy majetku
10) celoroční uzavření účetnictví a s tím související Daňové přiznání včetně výkazů a příloh
11) kopírování všech účetních dokladů mandantů (originály se po zpracování vracejí majitelům domů a u nich zůstávají)
12) kontrola úhrad nájmů s předpisem během roku včetně fyzické kontroly úhrad přímo podle výpisů z účtu mandantů
13) kontrola zúčtovatelných nákladů potřebných pro Vyúčtování služeb za daný rok s provozními techniky (rozdělení faktur na zúčtovatelné a nákladové)
14) napravování a opravy chyb vzniklých v předchozím období (např. před převzetím domu do správy atd.)
15) poštovní, telefonická a e-mailová komunikace s představenstvy bytových družstev, jednateli, členy výboru SVJ

Nadstandardní práce

1) zpracovávání formulářů potřebných k poskytnutí úvěrů
2) přehledy hospodaření a bilance v průběhu roku
3) zpětné kontroly účetnictví zadané představenstvem či jednatelem za předchozí období (mnohdy i několik let zpětně)
4) účetní konzultace s kontrolní komisí
5) při převzetí nové společnosti či družstva po předešlé účetní je většinou potřeba rozklíčovat způsob předchozího účtování, pokud se nepodaří navázat na účetní závěrku z důvodů neodpovídajícího vedení účetnictví.
6) Rekonstrukce účetnictví z důvodů uvedených pod bodem 5)


Další služby:
Příprava a zpracování daňového přiznání (1x ročně)

Zavedení účetnictví (na zvláštní objednávku)

Jednorázové zpracování účetnictví SVJ před započetím vlastní správy vč. provedení účetní závěrky za období od založení SVJ do zahájení správy, cena podle délky zpracovávaného období (na zvláštní objednávku)

 

Právní a poradenská činnost


o Zajištění úkonů potřebných pro zpracování prohlášení vlastníka včetně přípravy a rozesílání nabídek, komunikace s nájemci jednotek a ostatními technickými a administrativními pracemi potřebnými k zajištění převodu

o Vypracování návrhu smlouvy o převodu vlastnictví

o Vypracování návrhu na vklad vlastnického práva na katastru nemovitostí

o Organizace výběrových řízení na prodej bytů

o Příprava a organizace zakládání Společenství vlastníků jednotek

o Výkon práv vlastníka

o Pomoc a poradenství při vyřizování žádostí o státní dotace vč. veškeré dokumentace

o Výkon správy, údržby, havarijní služba a vedení účetnictví dle popisu v naší nabídce

 

Nabídková cena

Nabídková cena bude stanovena individuálně, dle požadavku zákazníka v návaznosti na rozsah nabízených služeb. Cena se odvíjí též od počtu bytových a nebytových jednotek ve spravovaných domech.
Námi nabízené služby lze zajišťovat komplexně a nebo rozdělit. Samostatně výkon havarijní služby, vedení účetnictví, technické zhodnocení domu, jednorázové daňové přiznání atp. Od takto rozdělených služeb se pak odvíjí nabídková cena.
Za komplexní balíček nabízených služeb v návaznosti na počtu bytových a nebytových jednotek je stanovena cena .. kč bez DPH.
Smluvní podmínky budou přesně stanoveny při osobním jednání s klientem.

Nabídka služeb poskytovaných objektům

Veškeré administrativní činnosti jsou prováděny v programu DES, který je pro svoji dokonalou propracovanost nejrozšířenějším uživatelským programem pro správu nemovitostí.

(1) Vedení předepsaných evidencí o domech a bytech včetně průběžně prováděných změn.Předpis sjednaných plateb a záloh na služby, sledování skutečně zaplacených plateb a záloh na služby. Při opožděných platbách upomínání,uplatňování penále a úroků z prodlení. Předkládání návrhů na soudní vymáhání pohledávek po uplynutí lhůty k zaplacení.
Cena bez DPH : ..,-Kč/měs.za nájemní jednotku
(2) Provádění rozúčtování vodného, stočného a ostatních služeb spojených s užíváním bytů. Vedení účetních výkazů – výnosy, náklady pro potřeby mandanta. Vedení předepsaných statistických výkazů a podkladů pro případné daňové přiznání mandanta.
Cena bez DPH: ..,-Kč/měs.za nájemní jednotku
(3) Vedení jednání, zprostředkování uzavírání smluv s dodavateli médií a služeb, kontrola zajišťování sjednaných služeb – odvoz tuhého domovního odpadu, dodávek vody , odvodu odpadních vod, el.energie, případné zajišťování provádění úklidu ( náklady na úklid a úklidové prostředky nejsou obsaženy v ceně této služby)
Cena bez DPH: ..,-Kč/měs.za nájemní jednotku
dle rozsahu služby
(4) Zajištění havarijní služby v mimopracovní době včetně sobot, nedělí a svátků. Uvedená cena je za pohotovost k výjezdu, samotný zásah a práce se účtuje zvlášť.
Cena bez DPH : .,-Kč /měs. za nájemní jednotku
(5) zajišťování revizí v předepsaných termínech v souladu se zákonem (servis a revize
výtahů, revize elektro, hromosvodů, plynovodů a požárních vodovodů ), protipožární prevence, zajišťování údržbářských prací a prací většího rozsahu dle požadavků mandanta, kromě inženýrské činnosti a stavebních povolení. Vedení evidence oprav v bytech a domě. Pravidelné preventivní prohlídky stavebních prvků domů. Všechny další povinnosti správy, které stanovují právní předpisy.
Cena bez DPH : ..,-/měs. za nájemní jednotku

Celkem bez DPH ..,-Kč/měs. za nájemní jednotku
DPH 21% ..,-Kč
Celkem s DPH ..-Kč /měs. za nájemní jednotku

 

Další služby

Výjezd technika mimo sjednaný termín pravidelné kontroly. ..,-Kč / hodina + DPH
Práce technika ..,-Kč / hodina + DPH


Kompletní ekonomická správa zpracování personalistiky a mezd – měsíční ..kč / osoba
roční ..kč / osoba


Zavedení účetnictví cena ..,-Kč + 21% DPH
Příprava a zpracování podkladů pro podání daňového přiznání (1x ročně)
cena ..,-Kč + 21% DPH
Jednorázové zpracování účetnictví před započetím vlastní správy vč. provedení účetní závěrky, cena podle délky zpracovaného období (podle zájmu mandanta na zvláštní objednávku)
Do 3 měsíců ..,-Kč + 21% DPH
Do 6 měsíců ..,-Kč + 21% DPH
Do 9 měsíců ..,-Kč + 21% DPH
Do 12 měsíců ..,-Kč + 21% DPH


Cena za zajištění havarijní služby

 

Ceny jsou bez DPH
Účtuje se za každou započatou hodinu.

Paušální částka .,- Kč / jednotka

Zdravotní instalace (voda, kanalizace, plyn) ..,- Kč/hod
Elektroinstalace ..,- Kč/hod
Ústřední vytápění ..,- Kč/hod
Střechy a výplně otvorů ..,- Kč/hod

Práce provedené ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a v době státních svátků budou účtovány s 25% přirážkou, tj. ve výši ..,- Kč za každou započatou hodinu.

 

 

Cena za úklidové služby

Úklid společných prostor ..,- Kč / jednotka
Cena zahrnuje čistící prostředky

Naši obchodní partneři a klienti

* 4-majetková, a.s.
* MČ Praha 4
* Městská část Praha 9
* Městská část Praha 10
* Jihoměstská majetková, a.s.
* REA-S, JUDr. Hana Slabá
* Ministerstvo práce a sociálních věcí
* Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
* 315 společenství vlastníků jednotek
* 60 bytových družstev
* Správa vojenského bytového fondu
* JUDr. Petr Pavlík
* fi BYTOPRAV s.r.o.
* fi KAROLD s.r.o.
a další drobní zákazníci

<< Zpět

Nabídky

Kontakt

Vyhledávání

facebook