logo
QR Havarijní pohotovost nonstop

Praha 4
+420 602 299 898

Praha 9, Praha 10, Brandýs n. L.
+420 603 417 679

O společnosti

TOMMI holding
Havarijní dispečink
Správa a údržba nemovitostí
Stavební a inženýrská činnost
Vedení účetnictví
Výroba a rozvod tepelné energie

TOMMI se představuje

Firma TOMMI byla založena dvěma společníky začátkem roku 1991 jako údržbářská firma a po roce činnosti byla v roce 1992 založena spol. TOMMI s r.o. s cílem vytvořit nový systém správy a údržby bytového a domovního fondu. Tato společnost byla přetransformována na TOMMI-holding, spol. s r.o. zápisem v obchodním rejstříku 16.7.1996 a postupně rozšířila svoje aktivity i do oblasti pozemního stavitelství, provádění staveb, inženýrské činnosti, realitní činnosti a ubytovacích služeb.

Od roku 2004 jsme držitelem certifikátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001.

Naším cílem je flexibilně reagovat na současný trend, kterým je komplexní zajišťování stavebních oprav, rekonstrukcí a modernizací objektů, památkových objektů vč. náležitých odborných posouzení. Pro poskytování těchto služeb využíváme dlouholetých zkušeností zaměstnanců, u nichž je záruka precizně provedené práce a tím dosažení vysoké kvality díla. Podle rozsahu a náročnosti jednotlivých zakázek máme k dispozici široký tým pracovníků všech potřebných profesí a to jak vlastních tak externích. Snahou je vždy splnit požadavky zákazníka a vybudovat s ním dlouhodobě dobré vztahy.

Zákazníkům můžeme nabídnout skutečně kvalitní služby, počínaje projektovou přípravou, inženýrskou činností, tj. komplexní veřejnoprávní projednání všech stupňů PD s dotčenými orgány státní správy vč. zajištění veškerých správních rozhodnutí nutných k zahájení stavby (územní rozhodnutí, stavební povolení), výkonu technického a stavebního dozoru až po vlastní realizaci díla. Pro zajištění inženýrsko-investiční činnosti splňujeme požadavek autorizovaného technika ve výstavbě.

Naše firma se též soustředila na zajištění bydlení lidem čekajícím na byt, nebo lidem, kteří potřebují překlenout dobu, kdy se dostali do tíživé situace. Též zajišťujeme ubytování pro mimopražské pracovníky. Soustředili jsme se na správu ubytoven, penzionů a poskytování podnájmu v pronajatém objektu.

Jednou z dalších činností firmy je zajištění a provádění havarijní služby. Je organizována do středisek dislokovaných do spravovaných lokalit a zajišťována jak pro objekty ve vlastní správě tak i pro další subjekty. Havarijní služba zajišťuje okamžité odstranění veškerých poruch. Je zajišťována 24 hod. denně.

Havarijní dispečink

theme

 

Naše havarijní služba = Vaše záruka 24hodin, 365 dní 

 

Pro Prahu 4:                                           602 299 898
Pro Prahu 9, 10 a Brandýs n. L.:          603 417 679

Zajištujeme pro Vás 24 hod. havarijní službu 365 dní v roce a to:

 

Náš pracovník od příjmutí telefonického ohlášení havárie je na místě od 30 - 60 min. max do 120 min. Provedeme rychlé odstranění havárijního stavu a v případech další opravy dohodne zasahující pracovník termín opravy v co nejkradším možném termínu.

Jsme připraveni Vám kdykoliv poskytnout naše služby - jsme tu pro Vás.

nahoru

Správa a údržba nemovitostí

theme

Správa a údržba domovního a bytového fondu

          Je prováděna na základě mandátních smluv. Dle individuálních potřeb si může rozsah poskytovaných služeb určit každý vlastník nemovitostí.

          Veškeré administrativní činnosti jsou prováděny v programu DES, který je pro svoji dokonalou propracovanost nejrozšířenějším uživatelským programem pro správu nemovitostí.

 1. Vedení předepsaných evidencí o domech a bytech včetně průběžně provádění změn. Předpis sjednaných plateb a záloh na služby, sledování skutečně zaplacených plateb a záloh na služby. Při opožděných platbách upomínání, uplatňování penále z prodlení. Předkládání návrhů na soudní vymáhání pohledávek po uplynutí lhůty k zaplacení.
 2. Zajištění odečtu všech měřidel pro rozúčtování a vyúčtování služeb, provádění rozúčtování vodného, stočného, tepla, TUV a ostatních služeb spojených s užíváním bytů. Vedení účetních výkazů - výnosy, náklady pro potřeby mandanta. Vedení předepsaných statistických výkazů a podkladů pro daňové přiznání mandanta.
 3. Smluvní zajištění dodávek médií, kontrola zajišťování sjednaných služeb - odvoz tuhého domovního odpadu, dodávek vody, odvodu odpadních vod, dodávek tepla a TUV, el.energie, případné zajišťování provádění úklidu.
 4. Zajištění provedení všech povinných revizí a kontrol vč. odstranění závad vyplývajících z revizních zpráv. 
 5. Průběžná kontrola a vyhodnocení stavebně-technického stavu nemovitosti jako podklad pro případné drobné opravy a návrh plánu velkých oprav a investic na další rok vč. odhadu finančních nákladů na jednotlivé akce. Konzultace při projednání předloženého návrhu plánu oprav a investic s odborným zdůvodněním.
 6. Zajištění předepsaných povinností v oblasti požární ochrany a bezpečnosti v domě.
 7. Zajištění havarijní služby v mimopracovní době včetně sobot, nedělí a svátků.
 8. Zajišťování oprav a údržby, dle požadavků mandanta:

 9. Vypracování plánu oprav na následující období s odhadem finančních nákladů

10. Vedení evidence oprav v bytech a domě. Pravidelné preventivní prohlídky    stavebních prvků domů. Všechny další povinnosti správy, které stanovují právní    předpisy.

11. Zajišťování pravidelného úklidu společných prostor domu a chodníku.

 

nahoru

Stavební a inženýrská činnost

theme

Inženýrsko - investorská činnost

Inženýrsko - investorská činnost je vykonávána nejen ve vztahu k nemovitostem, která má společnost ve správě, ale i pro investory na základě individiálních smluv nebo objednávek. Investiční útvar zajišťuje komplexní projektovou a stavební připravenost investičních a dalších stavebních prací tj. rekonstrukce, modernizace a opravy objektů.

 

Projektová příprava 

Zajištění a výběr projektanta na akci v požadovaných profesích. Zpracování studie a následně projektové dokumentace pro přípravu stavby. Stavební řízení vč. projednání s příslušnými orgány a organizacemi.

 

Technická, odborná pomoc a poradenské služby

Zpracování a zajištění podkladů pro výběrová řízení. Organizace výběrových řízení. Vyhodnocení nabídek s doporučením nejvhodnějšího dodavatele. Pomoc při uzavírání obchodních smluv. Pomoc a poradenství před zahájením stavby, během stavby a po jejím dokončení. Odborné posudky autorizovanou osobou ČKAIT v oboru pozemní stavby. Statické posudky. Poradenství v oblasti financování stavebních činností.

 

Realizace stavby 

Předání staveniště. Výkon technického dozoru při realizaci zakázky (plynulost prací, kvalita prací, přehled fakturace, správnost fakturace). Dodržování podmínek stavebního povolení, stavebního zákona a stavebního dohledu. Odborná pomoc při zajištění smluvních vztahů v souladu s postupem stavby. Zajištění požadavků investora v průběhu stavby.

 

Ukončení, předání stavby- příp. kolaoudace

Kontrola nutných dokladů předaných dodavatelem k přejímacímu řízení. Kontrola dokladů ke kolaudačnímu souhlasu. Dohled na odstranování případných vad a nenodělků a kontrola termínů. Spolupráce při uplatňování reklamací v průběhu záruční doby stavby. Technicko ekonomické vyhodnocení stavby po jejím ukončení. 

Pro zajištění investorsko inženýrské činnosti splňuje firma požadavek autorizovaného technika ve výstavbě s autorizací v oboru pozemní stavby.

 

Průkaz energetické náročnosti budovy

Nabízíme komplexní zajištění " Průkaz energetické náročnosti budovy " a splnění všech potřebných legislativních požadavků, vyplývajících ze zákona č. 318/2012Sb., kterým se s účiností od 1.1.2013 mění zákon č.406/2000Sb, o hospodaření energii, ve znění pozdějších předpisů. Zákon obsahuje povinnost opatřit prodávané či nově pronajímané domy, byty či kanceláře, průkazem energetické náročnosti. Definitivní podobu průkazu energetické náročnosti budov stanoví vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu. 

 

STAVEBNÍ ČINNOST A REALIZACE ZAKÁZEK

 

Společnost TOMMI-holding,spol. s r.o. provádí komplexní stavební činnost, počínaje zpracováním odborného stavebního rozpočtu až po vlastní realizaci zakázky, která je z hlediska stavebních profesí většinou pokryta vlastními zaměstnanci, případně dodavatelsky.

Disponujeme dostatečným počtem pracovníků s kvalifikací nutnou pro výkon jejich odborné činnosti.

Základní profesní skladba pracovníků

 

Materiální a technické vybavení 

Pro výkon činnosti máme k dispozici více jak 500 m2 dílenských ploch. K dispozici je 1 nákladní vozidlo, 2 skříňová vozidla vybavená jako montážní dílna, 3 pohotovostní vozidla pick-up.

Dílenské prostory jsou vybaveny technickým zázemím pro zajištění dílenské přípravy instalaterských zámečnických, elektroinstalačních, truhlářských prací atd. K těmto činnostem jsou dílny vybaveny montážními ponky, sloupovou vrtačkou, pákovými nůžkami, závitořezy, čistícím strojem na kanalizaci ROWO, autegénem, kalovými čerpadly, úhlovou pilou, (dlabačka, srovnávačka), vč. protahovačky do š. 800 mm, stajanovými bruskami do průměru 350 mm, bouracími a vrtacími kladivy o vrtání do 150 mm, soustruhy do točného průměru 600 mm a délky 1500 mm, stavebním vrátkem do 1,5 t, pásovým dopravníkem 6 m, řezačkou a vykružovačkou dlažby, vč. drobného ručního ele. nářadí běžně používaného mimo dílenskou přípravu, např. bruska, vrtačka, kotoučové a přímočaré pily, svářečka na plast do průměru DN 90, míchačky, výsuvné žebříky a stzavebnicové díly HAKI lešení. Vybavení dílen a ruční nářadí se dle potřeby doplňuje tak, aby bylo možné z vlastních kapacit pokrýt max. rozsah stavebních prací.

nahoru

Vedení účetnictví

theme

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

 

Běžná účetní agenda správy domů, bytů a nebytových prostor všech forem vlastnictví.

 

 1. převzetí účetních dokladů na základě předávacího protokolu
 2. kontrola, předkontace a účtování došlých faktur
 3. zaúčtování a vystavení vydaných faktur
 4. kontrola, předkontace a účtování bankovních výpisů (běžné účty, termínované vklady)
 5. kontrola, předkontace a účtování účtovacích dokladů (předpis nájmu, pojištění domu, vyúčtování služeb a další)
 6. kontrola, předkontace a účtování mzdového účetnictví, dohody o provedení práce, odměny a s tím související vyúčtování daně ze závislé činnosti odevzdávané na FÚ vždy k 21.02. za uplynulý kalendářní rok
 7. měsíční závěrka (zpracované účetní doklady musí být opatřeny tištěnou košilkou se zaúčtováním, hlavní kniha analytické evidence, předávací protokol)
 8. inventarizace pohledávek a závazků
 9. odpisy majetku
 10. celoroční uzavření účetnictví a s tím související daňové přiznání včetně výkazů a příloh
 11. kopírování všech účetních dokladů mandantů (originály se po zpracování vracejí majitelům domů a u nich zůstávají)
 12. kontrola úhrad nájmů s předpisem během roku včetně fyzické kontroly úhrad přímo podle výpisů z účtu mandantů
 13. kontrola zúčtovatelných nákladů potřebných pro vyúčtování služeb za daný rok s provozními techniky (rozdělení faktur na zúčtovatelné a nákladové)
 14. napravování a opravy chyb vzniklých v předchozím období (např. před převzetím domu do správy atd.)
 15. poštovní, telefonická a e-mailová komunikace s vlastníky nemovitostí.

 

Nadstandardní práce

nahoru

Výroba a rozvod tepelné energie

theme

Na základě udělené licence provádíme výrobu a rozvod tepelné energie ve 14 domovních plynových kotelnách + 3 blokových kotelnách v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a 2 blokových kotelnách v Kostelci nad Labem.

Zde zajišťujeme tyto služby:

nahoru

Nabídky

Kontakt

Vyhledávání

facebook