Provozní technik

  • řídí a kontroluje veškerou činnost, která je spojena s obstaráním správy, údržby a provozu svěřených nemovitostí, plní úkoly, uložené zákonnými předpisy, mandátními smlouvami, obstaravatelskými smlouvami a pokyny vedoucího provozovny. Dbá o plynulý a nerušený provoz svěřených nemovitostí. Kontroluje (případně i řídí) práci uklízečů u nemovitostí, které má svěřeny,

 

  • odpovídá za věcné a úplné plnění úkolů, souvisejících se správou, údržbou a opravami svěřených nemovitostí, za úplné předávání podkladů pro předpis nájemného, za dodržování předpisů bezpečnostních, požárních a hygienických, za úplnost údajů uložených do počítače. Odpovídá za včasná zjištění uvolněných  bytů a nebytových prostor, jejich ohlášení vlastníku nemovitosti a řádný stav při převzetí a předání,

 

  • plní veškeré úkoly ve shromažďování a zjišťování zpráv o stavu nemovitostí, v objednávání údržby a oprav (přitom upřednostňuje zakázky vlastní údržbě), vedení potřebných evidencí (požární a výtahové knihy, evidence o revizích a jejich periodicitě, evidence o uživatelích apod.) a úkoly, uložené mu vedoucím provozu a vedoucím provozovny. Zabezpečuje všemi zákonnými prostředky vyklízení neoprávněně obsazených bytů a nebytových prostor,

 

  • odpovídá za ekonomické čerpání finančních prostředků na drobnou údržbu (včetně potvrzování účtů a faktur co do věcné a cenové správnosti), sleduje plnění plánu velkých oprav a spolupracuje s útvarem investičním při přípravě o realizaci staveb, odpovídá za přiměřenou ochranu majetku a v této souvislosti řeší kauzy, které vyplývají z pojistných smluv.

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2022